Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INTOFLOW

Individuele- en relatietherapie, coaching en Vertrouwenspersoon

Artikel 1

Deze leverings & betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en cliënten.

Artikel 2

Cliënten gaan akkoord met de tariefstelling van € 85,00 per sessie. Tarief per 1 januari € 90,00 per sessie.  Een individuele sessie duurt 60 minuten. Cliënten ontvangen en betalen de nota voor therapie aan de therapeut en declareren de factuur zelf bij de zorgverzekeraar. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekening, ook wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent. De individuele behandelingen worden vaak (gedeeltelijk) vergoed uit de alternatieve aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt voor hypnotherapie. Een sessie relatietherapie duurt 90 minuten en hiervoor wordt € 135,00 in rekening gebracht. Relatie therapie wordt niet vergoed door verzekeraars.

Artikel 3

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur vóór de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënten in rekening te brengen.

Artikel 4

De door de therapeut aan de cliënten gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënten ter plaatse d.m.v. pin-betaling of contant te worden betaald.

Aritkel 5

Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of voogd.

Artikel 6

Praktijk Intoflow voldoet aan alle door de zorgverzekeraars gestelde kwaliteitseisen om voor een geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed te worden. Klik hier voor een overzicht.

Artikel 7 

Praktijk Intoflow werkt volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze  bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelingsovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie; vereiste toestemming voor minderjarigen; recht op inzage in dit dossier; geheimhouding van cliëntengegevens.

Deze behandelingsovereenkomst is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en European Association for Psychotherapy (EAP). Meer informatie.

Intoflow is aangesloten bij NBVH, lidnummer 13021,  de RBCZ/TCZ  Licentie 403387R en de geschillencommissie SCAG www.scag.nl,

Klachtenregeling therapie & coaching: SCAG

Klachtenregeling Vertrouwenspersoon: LVV  

Bijscholing, cursus, trainingen en workshops

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het inschrijfformulier via een e-mail bericht of per post met volledige naam en adres gegevens. Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele bijscholing, training of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging en een factuur die uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus/bijscholing/training/workshop hierna te noemen training/workshop door u wordt voldaan.
 • Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
 • Deze bedenktermijn vervalt als de training/workshop aanvangt binnen de termijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt 20% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de training/workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Door u reeds aan Intoflow/Arbustumc betaalde bedragen, waarop u door annulering mijner- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Intoflow/Arbustumc binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij het niet doorgaan van de bijscholing restitueert Intoflow/Arbustumc het door u betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na annulering op uw bankrekening.
 • Bij over-intekening wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste persoon benaderd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshop/training gezocht worden.
 • Intoflow/Arbustumc en deelnemers conformeren zich aan de geldende privacywet. Deelname aan deze training/workshop houdt geheimhoudingsplicht in.
 • Deelnemers dragen te alle tijde zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of vervolgbegeleiding of therapie.
 • Copyright en eigendomsrecht van de training/workshop en het cursus/trainingsmateriaal is en blijft in bezit van Marijke Brouwers Intoflow/Arbustumc.
 • Klachtenregeling zie https://intoflow.nl/klachtenregeling